Partnerne i Flexible Energy Denmark

FED-projektet samler partnere på tværs af det danske energisystem.

Derved skabes den kritiske masse af viden og data, der er nødvendig for at frembringe fremtidens fleksible og balancerede energisystem.

Centerdk

Center Danmark

Center Danmark er et nationalt center for forskning, innovation, demonstrationsprojekter og formidling af dataintelligente energiløsninger, der sætter fart på den grønne omstilling. Center Danmark vil huse FED’s nye Living Labs - Uni-Lab.dk – og sikre data, kunstig intelligens og IoT-løsninger til FED’s Living Labs, så man effektivt kan arbejde med sektorkobling. Det vil sige, at man ikke baserer sig på kun én energiform, men kobler dem sammen på tværs af energiformer for at sikre bedst mulig fleksibilitet og balance i energisystemet i en fremtid, der bygger på vedvarende energi, der er grøn - men hvor produktionen svinger som vinden blæser, og solen skinner. Center Danmark skal hjælpe virksomheder, der vil teste grønne innovative løsninger.

Centrica

Centrica Energy Trading

Centrica Energy Trading er et internationalt energihandelsselskab og en balanceansvarlig aktør (BRP). CET handler med elektricitet, gas, certifikater og relaterede energiprodukter i hele Europa og håndterer indmelding og sparring til fysisk fleksibel produktion og forbrug i alle elmarkeder. Centrica Energy Trading arbejder med egne avancerede it-systemer til at forudsige, optimere og styre fysiske assets og handel på alle elmarkeder.

Gennem FED vil Centrica Energy Trading være med til at udvikle en fælles intelligent datahåndteringsplatform.

Ciss 2020

CISS (AAU)

Center for Indlejrede SoftwareSystemer (CISS) er et internationalt førende forskningscenter inden for modellering, analyse og optimering af intelligente indlejrede systemer. 

CISS har stor ekspertise i modellering af cyber-fysiske systemer som f.eks. bygninger, distributionsnet og vejrudsigter, samt med metoder og værktøjer til kontrolalgoritmer for energisystemer under anvendelse af cyber-fysiske modeller og machine learning. CISS's værktøjer vil indgå i FED's løsninger, som vil blive anvendt i forbindelse FED's Living Labs.

Gennem FED håber CISS at få udfordret sine metoder og værktøjer på realistiske systemer og derigennem få styrket sin ekspertise inden for området. Endvidere giver deltagelse i FED en unik mulighed for at viderebringe relevante erfaringer med anvendelse af forskningsresultater på FN's klimamål til studerende på alle niveauer.

Daisy

Daisy (AAU)

Center for Data-intensive systemer (Daisy) er en internationalt førende Big Data-forskningsgruppe og den største i Danmark. Daisy har stor erfaring med at håndtere og analysere store mængder komplekst energidata. Et eksempel er udviklingen af såkaldte FlexOffers, som beskriver fleksibilitet for produktion og forbrug af energi, så der kan findes et smart match, så energi bliver brugt på de bedste tidspunkter, f.eks. med hensyn til lav pris eller CO2. Dette kan gøres på en meget effektiv og skalerbar måde, så millioner af FlexOffers kan håndteres i nær realtid.

Et andet eksempel på Daisys arbejde er at gøre det muligt at håndtere meget store mængder af højfrekvent sensordata f.eks. fra vindmøller ved at bruge approksimerende modeller af data. Dette gør det muligt at gemme og analysere meget mere data end i dag, hvilket igen muliggør, at problemer i de overvågede møller kan opdages tidligere.

I FED-projektet leder Daisy arbejdet med at udvikle en såkaldt ”datasø”, hvor mange forskellige slags data (primært fra Living Labs) kan blive gemt og analyseret effektivt. Deltagelse i projektet vil således styrke Daisys forskning i data lakes/analytics og håndtering af energifleksibilitet.

Danfoss

Danfoss

Danfoss udvikler energieffektive teknologier, der skaber et sundere og mere behageligt indeklima i private hjem og i virksomheder. Danfoss udvikler også teknologier til fødevareindustrien, som sikrer mindre spild. Danfoss er forpligtet til at bruge en betydelig mængde ressourcer på at udvikle dataintelligente løsninger til energieffektivitet og til at tilpasse køle- og varmesystemerne til det fremtidige fleksible energisystem, der reducerer CO2-udledningen.

Danfoss forventer, at viden fra FED-projektet vil give virksomheden mulighed for yderligere innovation.

10Dtucompute

DTU Compute

DTU Compute rummer det største miljø for matematik & computerscience i Danmark, og dækker emner fra forskning til IKT. DTU Compute huser CITIES, som er det største nationale forskningsprojekt inden for smarte energisystemer, ligesom DTU Compute er med i de EU-støttede projekter SmartNet, FCoop, Smart Cities Accelerator (SCA), uGRIP, ZEN, CESI m.fl.

DTU Compute har udpeget dataintelligente energisystemer som et vigtigt forskningsområde, og derigennem spiller FED også en vigtigt rolle. DTU Compute er involveret i udvikling af datasøen, analyse og anvendelse af data.

13Dtuman

DTU Management

Afdelingen for systemanalyse på DTU Management arbejder med analyser af energisystemer, som er hjørnestenen i FED-projektet. Afdelingen udvikler metoder til systemmodellering, dataanalyser, informations- og kommunikationsteknologi (IKT), ser på økonomi og markedsopbygning samt lovgivningsmæssige rammebetingelser.

I FED vil forskerne blive involveret i projektkoordinering og udvikling af datasøen, og afdelingen blive en nøglepartner i udvikling af nye markeder og udpegning af de lovgivningsmæssige udfordringer, der er i forhold til at analysere og anvende data indsamlet gennem datasøen.

Emd

EMD International

EMD har i mere end 20 år udviklet software til design af decentrale energianlæg (energyPRO) og til daglig markedsbaseret drift af kraftværker (energyTRADE). Softwareløsningerne bruges over hele verden af bl.a. rådgivende virksomheder, projektudviklere, driftsledere, undervisningsinstitutioner, m.fl. Fleksible decentrale energianlæg vil i fremtiden spille en vigtig rolle i omstillingen til et 100 pct. vedvarende energisystem, idet de med deres fleksibilitet i form af store energilagre er i stand til at integrere en høj andel af sol og vindkraft.

Gennem deltagelse i FED-projektet, håber EMD at videreudvikle værktøjerne energyPRO og energyTRADE til bedre at understøtte omstillingen til et 100 pct. vedvarende energisystem og samtidig øge anvendeligheden og værdien af produkterne.

Enfor

ENFOR

ENFOR leverer forecast-, optimerings- og kontrolløsninger til energisektoren, inklusive forsyningsselskaber, energiforhandlere, transmissions- og distributionssystemoperatører.

Gennem FED vil ENFOR teste og videreudvikle firmaets produkter inden for forecast og optimering af integrerede og data-intelligente energisystemer – gennem data-dreven temperaturoptimering, sol- og vindprognoser, elbilprognoser og -opladning.

Ewii Logo

EWII

EWII er et energiselskab i Trekantområdet. Foruden energirådgivning, inden for koncernens fagområder (el, vand, varme og fiber) samt salg af energi- og bredbåndsydelser, så handler EWII også med energi. EWII har herudover sine egne vindmølleparker. EWII står over for et stort fiberudrulningsprojekt, hvor fiber rulles ud til alle husstande i Trekantområdet. Med fiberen på vej står digitalisering øverst på dagsordenen hos EWII.

EWII forventer gennem FED at få adgang til strategisk vigtig viden for at kunne træffe de langsigtede beslutninger, som relaterer sig til et multiforsyningsselskab.

Flexshape

FlexShape ApS

FlexShape (Daisy spin-out) leverer løsninger og apps til styring af energifleksibilitet i smarte energifællesskaber baseret på Big Data, IoT, Machine learning / AI og blockchain. Produkterne trækker på realtidsdata og vejrudsigten for de kommende fem dage.

Produkterne er målrettet både private husholdninger, små og mellemstore virksomheder og større industrivirksomheder, der er interesserede i at sælge og købe grøn energi for at øge fleksibelt forbrug i lokalområdet. En anden målgruppe er energiselskaber, der har behov for at få et overblik over at handle med og styre lokalområdets energibehov, –produktion, og -fleksibilitet. Gennem FED håber FlexShape at udvikle og forbedre sine produkter og afprøve dem i samspil med relevante virksomhedspartnere.

Frederidiafjernvarme

Fredericia Fjernvarme

Fredericia Fjernvarme er et andelsselskab, hvor andelshaverne er de 7.360 ejere af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen. I overensstemmelse med varmeforsyningsloven fungerer selskabet efter ’non profit’ princippet. Selskabet dækker mere end 95 procent af varmeforbruget i forsyningsområdet. Udviklingen mod grøn og fossilfri fjernvarme er gået stærkt i de seneste år. Fra årsskiftet 2017/18 er fjernvarmen baseret på 95% fossilfri kilder i form af overskudsvarme og kraftvarme baseret på træflis.

Deltagelse i FED vil give Fredericia Fjernvarme mulighed for at teste og udnytte det lokale fjernvarmesystems evne, dvs. samspillet mellem ledningsnet og bygninger, til at fungere som korttidslager i et samlet energisystem; kort sagt få kvantificeret fleksibiliteten på forbrugssiden.

Hoeje Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune er i gang med at udarbejde 3. generationen af en ambitiøs strategi- og handlingsplan for den grønne omstilling og om at nå netto-nul CO2-udledning i 2050 og med ambitiøse målsætninger i 2030. Kommunen arbejder bredt med den grønne omstilling, herunder vedvarende energi i el- og varmeforsyningen, energibesparelser og energieffektivisering og grøn omstilling på transportområdet. Et særlig fokusområde er målsætningen om energieffektive kommunale bygninger med godt indeklima, hvor ikke mindst folkeskoler og institutioner har høj prioritet og rummer store potentialer for energieffektivisering.

I FED-projektet er det Høje-Taastrup Kommunes mål i samarbejde med vidensinstitutioner, private virksomheder og andre offentlige partnere at analysere, udvikle og demonstrere innovative løsninger for energieffektive bygninger samt til et fleksibelt energisystem.

Konstant

KONSTANT

KONSTANT Net A/S er et datterselskab i NRGi-koncernen, der er et af Danmarks største forbrugerejede energiselskaber med cirka 225.000 andelshavere. KONSTANTs leveringsområde er i Østjylland hvor den primære opgave er at drive, overvåge, vedligeholde og udbygge elforsyningsnettet, så der opretholdes en konstant og høj leveringssikkerhed hos den enkelte forbruger. I forbindelse med driften af elforsyningsnettet har KONSTANT hele tiden fokus på, at drive nettet teknisk og økonomisk optimalt, så der skabes størst mulig værdi for andelshaverne.

Igennem FED-projektet ønsker KONSTANT at undersøge hvilke databehov og funktioner vores fremtidige elmålere og MDM-system skal understøtte for at skabe mest mulig værdi for vores interessenter, så de kan foretage bæredygtige investeringer. FED-projektet skal også bidrage med at finde ud af, hvordan nye data og viden internt i KONSTANT kan optimere og effektivisere arbejdsprocesser samt sikre en god kapitalforvaltning.

Noegrid

Neogrid Technologies ApS

Neogrid Technologies ApS er en cleantech virksomhed, der arbejder med intelligent energivisualisering, overvågning og styring. Gennem living lab-demonstration af fleksibel efterspørgsel / respons i bygninger, forventer Neogrid at videreudvikle sin PreHEAT-løsning for at gøre det muligt for lejlighedsbyggeri og private boliger at være med til at sikre et balanceret fjernvarmenet og tilpasse sig markedsproduktionen.PreHEAT er en intelligent og selvlærende prognosebaseret løsning, der ser frem i tid og styrer energiforbruget på vejrprognoser og viden om huset.

Gennem FED forventer Neogrid Technologies at øge salget og antallet af medarbejdere markant ved at koble PreHEAT med andre tjenester.

Novasol

NOVASOL Blåvand

NOVASOL er et feriehusudlejningsbureau med over 900 fritidshuse i Danmark med indendørs swimmingpool. Placeringen af fritidshusene nær kysten kombineret med dyr elopvarmning af deres swimmingpool gør det oplagt at bruge dem til at vise, hvordan FED kan udnytte fleksibilitet i elnettet. I første omgang koncentrer NOVASOL sig om løsninger, der sparer el, reducerer CO2 og sænker udgiften til strøm ved at tilbyde fleksibilitet i distributionsnettet, så der er bedre balance mellem produktion og forbrug af grøn energi. Senere vil NOVASOL udvide FED-løsningen til fritidshuse på europæisk plan.

Syddansk Universitet

Center for Energy Informatics (SDU)

CEI er et tværfagligt forsknings-, udviklings- og innovationscenter. Centret har stor viden og erfaring med at skabe innovative IKT-løsninger til den smarte energisektor.

Gennem FED vil CEI styrke sin løbende forskning i brugen af data til udnyttelse af bygningers egen energifleksibilitet og til at integrere samme bygninger i forsyningsnettet.

Tomorrow

Tomorrow

Tomorrow er et softwarefirma, der udvikler algoritmer, der kan bruges til at forudsige, hvor meget elsystemets CO2-aftryk er i realtid samt for de kommende 48 timer. Tomorrow udvikler også en app, der fortæller brugerne, hvad deres personlige CO2-aftryk er.

Tomorrows produkter skal hjælpe FED’s living labs forbrugere til at måle og optimere deres forbrugsmønster, så de kan mindske deres CO2-udledning. Tomorrow regner med gennem FED at få større viden omkring el- og varmesystemet, samt at udvikle nye kommercielle produkter, udbygge sit netværk og finde potentielle samarbejdspartnere.

Trefor

TREFOR

TREFOR forsyner 140.000 kunder i Trekantområdet med elektricitet, vand og fjernvarme. Digitalisering, fleksibilitet, automatisering og intelligente investeringer er nøgleord, der kræver god og troværdig viden.

Gennem FED-projektet ønsker TREFOR at få viden og redskaber til at indrette elnettet, så det kan bære den meget større belastning, der følger af den grønne omstilling.

Xtel

Xtel Wireless ApS

Xtel Wireless producerer hovedsageligt IoT-produkter (Internet of Things) og sensorer til erhvervskunder på tværs af forskellige industrier.

Virksomheden driver sin egen produktudvikling, der kører over innovation, design, den egentlige produktudvikling til endelig markedslancering.

Gennem årene har Xtel opbygget en IoT-teknologiplatform, der samler forskellige IoT-trådløse teknologier, hardware, software samt cloud- og brugergrænseflader. Det er viden og værktøjer, som Xtel forventer vil være værdifulde for FED-projektet. Gennem FED regner Xtel med at udvikle firmaets nuværende indeklima-løsninger med nye sensorer i takt med, at adgangen til flere data vil give en større viden om luftkvaliteten i de rum og steder, som man måler.

Aalborg Forsyning

Aalborg Energi Holding

Aalborg Energi Holding A / S (AEH) er en sammenslutning af forsyningsselskaberne i Aalborg Kommune og leverer fjernvarme, fjernkøling, naturgas og bygas.

Ved at bruge værktøjerne til fleksibilitet udviklet gennem FED forventer AEH at være i stand til at øge den samlede andel af vedvarende energikilder i fjernvarmeanlægget fra 40% til 70% i 2025 og samtidig bidrage til et mere balanceret elnet.

Au

Aarhus Universitet

Sektionen for byggeri og bygningsdesign ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, fokuserer på design, udførelse og drift af byggeri og det bebyggede samt mere generelt ingeniørvidenskab, numeriske metoder og teknologi-anvendelse i byggeriet. Forskningen foregår inden for fem forskningsområder: bygningsdesign, bygningsfysik, byggeprocessen, byggematerialer og geoteknik samt bærende konstruktioner.

I FED-projektet bidrager AU med viden og mangeårig erfaring i forskningsbaseret udvikling af teknologier til realisering af fleksible bygninger til varmeenergi. Målet er at samarbejde med industrielle partnere for at udvikle en plug-and-play-teknologiløsning, der bruger den termiske masse af enfamiliehuse som ’varmebatteri’ for at øge effektiviteten af fjernvarmesystemer og samtidig bevare optimal komfort for bygningens beboere.

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut skaber ny viden gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter i samarbejde med danske og udenlandske virksomheder og forskningsinstitutioner. De gennemfører årligt mere end 350 Forsknings- og Udviklingsprojekter. Teknologisk Institut og deres mere end 1000 højt kvalificerede specialister har en helt unik rolle i det danske innovationssystem. De udvikler, implementerer og tester de grønne løsninger i tæt samspil med virksomhederne og i samarbejde med universiteter og videns institutioner i hele verden.

Teknologisk Institut har en stor interesse i "real time" energidata inden for både industri-, transport- og bygnings applikationer. Her benytter de sig af den indsamlede data til at simulere og modellere virkelighedens drift af integrerede energikomponenter for at demonstrere fleksibilitetspotentialet i disse integrerede systemer. I forbindelse med FED-projektet samarbejder DTI med Center Denmark og DTU for at udvikle kontrol- og fleksibilitetsalgoritmer til integrerede systemer.